logo Mapotip

Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

OZV č.1-2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Lukavice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

         a)    poplatek ze psů,

         b)    poplatek za užívání veřejného prostranství,

         c)    poplatek ze vstupného,

 

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Lukavice (dále jen „správce poplatku“).[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lukavice, Vlachov, Slavoňov.[2]

(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)          Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)         za prvního psa v rodinném domě                                                                100,- Kč,

b)         za druhého psa v rodinném domě                                                              200,- Kč,

c)         za každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě                           400,- Kč,

d)         za prvního psa v bytovém domě s více byty                                               200,- Kč,

e)         za druhého psa v bytovém domě s více byty                                              200,- Kč,

f)           za každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě s více byty           400,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku.

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

(2)          Poplatník je povinen nárok na osvobození od poplatku ze psů prokázat do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

(3)    Osvobození od poplatku ze psů zanikne, zanikne-li důvod osvobození.

ČÁST III.

 

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[6]

(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[7]

Čl. 9

Veřejné prostranství

           

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

(3)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb..............................................................................................................10,-Kč

b)        za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ……....…10,-Kč

c)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje................................10,-Kč

d)        za provádění výkopových prací .....................................................................5,-  

e)        za umístění stavebních zařízení ..................................................................10,-  

f)          za umístění reklamních zařízení ..................................................................20,-  

g)        za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................10,-  

h)        za umístění zařízení cirkusů ........................................................................10,-  

i)           za umístění skládek .......................................................................................5,-  

j)           za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ....................................10,-  

k)         za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .................................10,-  

l)           za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ..................................10,-  

m)       za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl..................................................................................................................10,-Kč.

 

(2)          Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a)   za umístění skládky stavebního materiálu a stavebního zařízení při povolené

      nebo ohlášené stavbě a rekonstrukci obytného domu....................... 50,- Kč/měsíc,

b)   za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 1 vozidlo...................1200,-Kč/rok.

 

Čl. 13

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:

a)         při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 dne nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)         při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2)          Poplatek podle čl. 12 odst. 2 je splatný 

a)    do 5 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství

b)    do 31. března kalendářního roku.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

                                               

Čl. 14

Osvobození a úlevy

(1)          Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[8],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[9].

 

ČÁST IV.

poplatek zE VSTUPNÉHO

Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[10]

(2)          Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[11]

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1)     Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 20 této vyhlášky.

(2)     Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. 

Čl. 17

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku z vybraného vstupného činí:

a)         u sdružení občanů a politických stran a hnutí pořádajících zpoplatněnou akci a mající sídlo na území obce Lukavice, Vlachov, Slavoňov               10 %,

b)        u ostatních právnických a fyzických osob                                    20 %.

 

Čl. 18

Splatnost poplatku

            Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

 

Čl. 19

Osvobození a úlevy

(1)          Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[12]

(2)          Od poplatku se dále osvobozují:

a)         akce pořádané dětskými sdruženími, školami, kulturními zařízeními jejichž zřizovatelem je obec Lukavice, koncerty vážné hudby, výstavy výtvarného umění a divadelní představení

b)         sportovní akce pořádané sportovními organizacemi, které mají sídlo na území obce Lukavice, Vlachov, Slavoňov.

 

  

 

  ČÁST V.

    USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

     Čl. 20

      Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[13]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové po

Zveřejněno: 1.2.2011   •   Obecně závazné vyhlášky a nařízení