ࡱ; V  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWRoot Entry  !"#$%&'()*+,-./1235  FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89q [bbVchoz$a$1$*$A$/B*OJQJCJmHsHPJnH^JaJ_HtHBA@BAbsatz-StandardschriftartBBAbsatz-StandardschriftartHHWW-Absatz-StandardschriftartJJWW-Absatz-Standardschriftart1L!LWW-Absatz-Standardschriftart11N1NWW-Absatz-Standardschriftart111BABStandardn psmo odstavce:Q:Symboly pro slovn.a.Odr~kyOJQJPJ^JDDNadpis x$OJ QJ CJPJ ^J aJ0B0 Tlo textu x$/$Seznam^J @@Popisek xx $CJ6^J aJ],,RejstYk $^J JJZkladn text_IMPd*$7$5$aJ;0Z^ P%.5>=DLRpZ `bfvh56789:;<=>?@AB,!t2EbVl_ffvhCDEFGHIJ@;0;0P GTimes New Roman5Symbol3&ArialGTimes New RomanGTimes New RomanGTimes New RomanMTimesNewRomanBoldCTimesNewRoman_ OpenSymbolArial Unicode MS3&Arial;MS Mincho5Tahoma5TahomaBh¢Fk2f&lm/zzlm/zz'00Oh+'0 PXh| Registr Normal.dotRegistr9@@ep@\UP@՜.+,D՜.+,\M 0vhCaolan80 2;05CXXXl4tD{\XbfZ Obec Lukavice, okres `umperk J E D N A C X D Zastupitelstva obce Lukavice Zastupitelstvo obce Lukavice se usneslo na svm 2. zasedn dne 20.12.2010 vydat podle ustanoven 96 zkona . 128/2000 Sb., o obcch (obecn zYzen), v platnm znn (dle jen zkon o obcch), tento jednac Yd : l. 1 vodn ustanoven Jednac Yd zastupitelstva obce upravuje zsady pYpravy, postupu jednn, zposob usnaen a nle~itosti rozhodovn zastupitelstva obce, zposob kontroly pYijatch usnesen a zabezpe en stanovench kolo v souladu se zkonem o obcch, v platnm znn. l. 2 Pravomoci zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce rozhoduje ve vcech patYcch do samostatn posobnosti obce; ve vcech patYcch do pYenesen posobnosti jen stanov-li tak zkon o obcch nebo zvlatn zkon. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o vaech vcech uvedench v ustanoven 84 a 85 zkona o obcch. l. 3 PYprava zasedn obecnho zastupitelstva 1. PYpravu jednn zastupitelstva obce organizuje starosta podle programu stanovenho radou obce, pYi em~ stanov zejmna : - dobu a msto jednn - odpovdnost za zpracovn a pYedlo~en odbornch podklado - zposob projednn materilo a nvrho na opatYen. 2. Podklady pro jednn zastupitelstva obce pYipravuje starosta, rada obce a vbory. Za pYpravu zasedn zastupitelstva obce po strnce organiza n a technick odpovd starosta obce. 3. Prvo pYedkldat nvrhy k zaYazen na poYad jednn pYipravovanho zasedn zastupitelstva obce maj jeho lenov, rada obce a vbory. 4. Psemn materily, ur en pro jednn zastupitelstva obce, pYedkld navrhovatel tak, aby mohly bt doru eny nejpozdji do 7 dno pYede dnem jednn jeho lenom zpravidla s pozvnkou na jednn. 5. Materily pYedkldan k projednn zastupitelstvu obce zejmna obsahuj : - nzev materilu, jeho obsah a nvrh na usnesen - dovodovou zprvu - zhodnocen dosavadnho stavu, rozbor pY in nedostatko a odovodnn navrhovanch opatYen s pYpadnm ekonomickm dopadem - datum, jmno a podpis pYedkladatele. 6. PYedkldan materily mus bt zpracovny tak, aby umo~nily lenom zastupitelstva obce komplexn posoudit danou problematiku a pYijmout inn opatYen. 7. Nvrhy na doplnn programu pYmo v probhu zasedn zastupitelstva obce upravuje lnek 6 odst. 3 tohoto jednacho Ydu. 8. O mst, dob a navr~enm programu pYipravovanho zasedn zastupitelstva obce informuje obecn Yad alespoH 7 dn pYed zasednm na Yedn desce obecnho Yadu a prostYednictvm elektronick Yedn desky na internetovch strnkch obce. l. 4 Svoln zasedn zastupitelstva 1. Zastupitelstvo obce se schz podle potYeby, nejmn vaak jedenkrt za 3 msce. Zasedn zastupitelstva obce svolv a Yd starosta. Svolv je nejpozdji 7 dno pYed zasednm. 2. Po~d-li o svoln zasedn alespoH jedna tYetina leno zastupitelstva obce nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat toto zasedn do 21 dno ode dne, kdy ~dost byly doru ena obecnmu Yadu. 3. Nesvol-li starosta zasedn zastupitelstva obce podle odst. 2, u in tak mstostarosta, popYpad jin len zastupitelstva obce. l. 5 ast leno zastupitelstva na jednn 1. len zastupitelstva obce je povinen z astHovat se ka~dho zasedn zastupitelstva, plnit koly, kter mu zastupitelstvo obce ulo~ilo, hjit zjmy ob ano obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohro~ena v~nost jeho funkce. 2. Nemo~e-li se len zastupitelstva obce z astnit zasedn zastupitelstva, je povinen se pYedem omluvit starostovi nebo mstostarostovi, pYpadn zanechat vzkaz s uvedenm dovodu na obecnm Yad. 3. ast na jednn stvrzuj lenov zastupitelstva obce podpisem do prezen n listiny, kter je vylo~ena v zasedac mstnosti. len zastupitelstva, kter pYed asn zasedn opust, je povinen tuto skute nost oznmit pYedsedajcmu; skute nost se uvd do zpisu o probhu zasedn zastupitelstva obce. 4. len zastupitelstva obce, u nho~ skute nosti nasvd uj stYet zjmo, co~ znamen, ~e by jeho podl na projednvn a rozhodovn ur it zle~itosti mohl znamenat vhodu nebo akodu pro nj samotnho nebo osobu blzkou, pro fyzickou nebo prvnickou osobu, kterou zastupuje na zklad zkona nebo pln moci, je povinen sdlit tuto skute nost pYed zahjenm projednvn dan zle~itosti. O tom, zda existuje dovod pro vylou en z projednvn a rozhodovn tto zle~itosti, rozhoduje zastupitelstvo obce hlasovnm. l. 6 Program jednn 1. Program jednn zastupitelstva obce navrhuje rada obce. 2. Na zasedn zastupitelstva obce mo~e bt jednno pouze o vcech, kter byly dny na program. PYedsedajc sdl nvrh programu jednn pYi jeho zahjen. O tomto programu, i o nmitkch proti nmu, rozhoduje zastupitelstvo obce hlasovnm. 3. O zaYazen nvrho pYednesench v probhu zasedn zastupitelstva obce na program jeho jednn rozhoduje zastupitelstvo obce hlasovnm. l. 7 Jednn zastupitelstva obce 1. Zasedn zastupitelstva obce jsou veYejn. 2. Zasedn zastupitelstva obce zpravidla Yd starosta, v pYpad jeho nepYtomnosti Yd zasedn mstostarosta nebo starostou povYen len zastupitelstva obce. 3. PYedsedajc Yd hlasovn, jeho~ vsledek zjiaeuje a vyhlaauje, ukon uje a pYeruauje zasedn. Nesejde-li se nadpolovi n vtaina (alespoH 8) vaech leno zastupitelstva do 15 minut po dob ur en pro za tek zasedn, nebo klesl-li po et pYtomnch leno zastupitelstva v probhu jednn pod nadpolovi n vtainu, ukon  pYedsedajc zasedn a svol do 15 dno nhradn zasedn. 4. V zahajovac sti zasedn pYedsedajc oznm po et pYtomnch leno zastupitelstva.Navrhne zapisovatele a dva ovYovatele zpisu. PYedsedajc seznm zastupitelstvo obce s navr~enm programem jednn. PYpadn pYipomnky k navr~enmu programu mo~e podat len zastupitelstva obce. O tomto nvrhu d hlasovat. 5. Zpis z pYedchozho zasedn zastupitelstva obce je pYi zasedn vylo~en k nahldnut u prezence. Zpis proti nmu~ nebyly nmitky podny se pokld za schvlen. Pokud byly nmitky uplatnny, rozhodne o nich po vyjdYen ovYovatelo zpisu zastupitelstvo obce hlasovnm. 6. Po~d-li na zasedn zastupitelstva obce o slovo len vldy nebo jm ur en zstupce, sentor, poslanec, nebo zstupce orgnu kraje, mus mu bt udleno. 7. Nikdo nesm ruait probh jednn zastupitelstva obce, pYedsedajc mo~e ruaitele zasedn vykzat z jednac mstnosti. Nemluv-li Ye nk k vci nebo pYekro  stanoven asov limit, mo~e mu pYedsedajc odejmout slovo. 8. vodn slovo k pYedlo~enm zprvm m pYedkladatel. Jsou-li k projednvan vci samostatn stanoviska, jsou jejich nvrhy pYedneseny hned po pYedkladateli. Pot je zahjena rozprava. lenom zastupitelstva a ostatnm pYtomnm udluje slovo pYedsedajc. Do rozpravy se astnci zasedn pYihlaauj zvednutm ruky. Bez ohledu na poYad mus bt udleno slovo tomu, kdo namt nedodr~en jednacho Ydu nebo platnch prvnch pYedpiso. PYedkladatel m prvo vystoupit na zvr rozpravy. 9. Zastupitelstvo obce mo~e v probhu jednn hlasovnm bez rozpravy body poYadu pYesunout nebo slou it rozpravu ke dvma a vce bodom programu. 10. Do rozpravy se mohou pYtomn pYihlsit jen do konce rozpravy k jednotlivm bodom programu. Xe nk m prvo v klidu vyjdYit svoj nzor. 11. Zastupitelstvo obce se usneslo na tchto omezujcch opatYench : - doba vystoupen se omezuje na 5 minut u lena zastupitelstva obce a 3 minuty u ob ana obce (ob an obce - fyzick osoba, kter je sttnm ob anem R, je v obci hlaena k trvalmu pobytu, doshla vku 18 let, ale i osoba, kter doshla vku 18 let a vlastn na zem obce nemovitost) 12. Nvrh na ukon en rozpravy mo~e podat kterkoliv len zastupitelstva obce, o jeho nvrhu se hlasuje bez rozpravy. 13. V programu jednn zastupitelstva je v~dy zaYazena diskuse, ve kter mohou lenov zastupitelstva vznaet dotazy, pYipomnky a podnty na radu obce a jej jednotliv leny, na vbory a vedouc organiza nch slo~ek obce, statutrn orgny pYspvkovch organizac, kter obec zYdila, nebo zstupce obce v orgnech prvnickch osob, kter obec zalo~ila. Odpov na n mus bt dna bezodkladn, nejpozdji vaak do 30 dno, pokud jejich poskytnut nebrn zkony upravujc ml enlivost nebo zkaz jejich zveYejnn. 14. Diskuse se mohou astnit i ostatn pYtomn ob an obce. l. 8 Hlasovn 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnaet, je-li pYtomna nadpolovi n vtaina vaech zvolench leno. 2. K platnmu usnesen zastupitelstva obce, rozhodnut nebo volb je tYeba souhlasu nadpolovi n vtainy vaech leno zastupitelstva obce. Hlasovn Yd pYedsedajc. 3. Hlasovn je zpravidla veYejn, nestanov-li zastupitelstvo jinak. PYi veYejnm hlasovn se hlasuje zdvi~enm ruky. Nvrh lena zastupitelstva na tajn hlasovn mus schvlit zastupitelstvo (napY. pYi volbch, odvolnch, vysloven dovry i nedovry). 4. PYed hlasovnm upozorn pYedsedajc, ~e bude pYikro eno k hlasovn. Pokud by k nktermu bodu jednn byl podn nvrh a protinvrhy, hlasuje se o podanch protinvrzch v opa nm poYad, ne~ jak byly podny. Pokud nebude pYijat ~dn z protinvrho, hlasuje se o povodnm nvrhu. 5. PYi volbch o personlnm obsazen jednotlivch funkc v zastupitelstvu obce (napY. starosta, mstostarosta, dala lenov rady, vbory finan n a kontroln), se o jednotlivch kandidtech hlasuje v poYad, v jakm byli navr~eni, pYi em~ po platnm zvolen konkrtnho kandidta ji~ nebude v hlasovn pokra ovno. l. 9 PYprava, pYijet a kontrola usnesen 1. Nvrh usnesen, pYedkldan zastupitelstvu obce ke schvlen, vychz ze zprv projednvanch tmto orgnem a z diskuse. 2. Usnesen mus obsahov odpovdat vsledkom jednn. Zvry, opatYen a zposob kontroly mus bt v usnesen formulovny stru n, adresn, s termny a odpovdnost za splnn ukldanch kolo. 3. Usnesen zastupitelstva obce se vyhotovuje psemn, je sou st zpisu. 4. Rada obce projedn na nejbli~am zasedn organiza n opatYen k zabezpe en usnesen zastupitelstva obce. Souhrnnou kontrolu plnn usnesen provd rada obce, kter pravideln informuje zastupitelstvo obce o plnn. l. 10 Zpis 1. O probhu zasedn zastupitelstva obce se poYizuje zpis, kter podepisuje starosta nebo mstostarosta a ur en dva ovYovatel zpisu. V zpise se v~dy uvede: - den a msto jednn - hodina zahjen a ukon en - doba pYeruaen - jmna 2 ur ench ovYovatelo zpisu - po et pYtomnch leno zastupitelstva obce - jmna omluvench a neomluvench leno zastupitelstva - schvlen poYad jednn - probh rozpravy se jmny Ye nko - podan nvrhy - probh a vsledek hlasovn - pYijat usnesen - dala skute nosti, kter by se podle rozhodnut zastupitelstva obce mly stt sou st zpisu. 2. Zpis dosvd uje probh jednn a obsah usnesen. Jeho nedlnou sou st je vlastnoru n podepsan prezen n listina, nvrhy a dotazy podan pYi zasedn psemn. 3. Zpis se vyhotovuje do 10 dno po skon en zasedn a je ulo~en k nahldnut na obecnm Yad. 4. O nmitkch lena zastupitelstva obce proti zpisu rozhodne nejbli~a zasedn zastupitelstva obce. 5. Zastupitelstvem obce schvlen obecn zvazn vyhlaky obce podepisuje starosta, spolu s mstostarostou, nebo jinm lenem rady obce. l. 11 Zvre n ustanovan 1. Dnem schvlen jednacho Ydu Zastupitelstva obce Lukavice se rua jednac Yd schvlen dne 13.12.2006. 2. Jednac Yd byl schvlen Zastupitelstvem obce Lukavice dne 20.12.2010. 3. Jednac Yd nabv innosti dnem schvlen. --------------------------- -------------------------- Ing. Vladimr Velick Jan Hajtmar mstostarosta starosta :<\`h Z\fhjt$&68bdJ(*,68:TVXZȻȻȻȻȻȻȶȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻCJ5PJ^JaJ\OJQJCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5aJOJQJAZ(,46dhvzBJL   "JLbd|~"$TV "$(,.0\^dfJ$&(*BHRT\^CJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJL^ (*&(8:LNXZ~HJTVhjtx 268:DFhj: < > H CJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJE ! !"!$!&!!!!!!!!!!!!!!F"J"X"Z"f"h"n"r""## #$#(#b#d#####$$L$N$V$Z$d$f$$$$$$$$$$$$$$$F%H%N%P%ƦƦƦƦƦCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJAP%%$&&&*&.&&&&&&V'(P(R(Z(\(((((R)T))))))))))**.*0*h*j*l*n*******++++ +"+@+++,,.,6-8-T-V-b-d---.......CJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJG..d/f/////(0*0D0F0|0~00000N1P1^1`1v1z1|1~11111f2h2j2t22222 3 3`3b33333333344 4"4T4V4^4`4v4x44444444N5P5X5Z555555CJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJK555555556686@6B6T6V6\6`6666666666666&7,70747Z7\7|7~77777777777l8n8p88999R9T9f9h99999D:F:l:::;T;V;;;;;;;;<j<l<<<.=0=<=>=CJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJT>=l=n=p=r=====H>J>L>N>\>^>p>r>z>|>>>>>>>>>P?R?????@ @p@r@x@z@@@@@@@A ADAFAAAAABBVBXBbBdBjBlBBBBBCCCCCCjClCvCxCCCCCCCCC*D,DDDDDCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJYDDDDDDDDEE`EbEEEEEEEEE*F,F.F>FFFHF`FbFFFFF*G,GzG|GGGGGHHHFHHHHH*I,IhIjIIIIIJ JdJfJJJJJJJKKKKKKKKLLLLCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJLLLLLLLLMM(M*MMRMTMVM`MtMvMMMNN NN:NX@XPXRXXXXXXXXXYY6Y8Y>Y@YYYYYYYBZDZRZTZnZpZCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJEpZZZ>[B[[[[[[[[[[[[[\\\\\\\&]V]X]`]p]r]]]]]]]]]]]]]]]]^(^l^n^t^x^^^^^^^^^____ __0_8_:_<_>_l_r_t____ `CJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJL `"`8`:`T`V`p`r`t`v```````aa aa.a0axazaaaaaaaaaaaaDb\b^bbbdbhbjbbb8c:clc(d*dLdNdPd\ddd`ebexezeeeZf\f^f`fbfCJ5aJ\CJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJ5PJ^JaJ\OJQJCJaJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJAbfdfffhfff0ggVhXhZh\h^h`hbhdhfhhhjhlhnhphthvhCJaJOJQJCJ5aJOJQJ:<h fht(*6,$a$7$$a$7$$a$7$$a$$a$$a$$d%d&d'd,B  "$JH XZTV: < H !!$a$7$$a$7$$a$7$!"##$$$$$&&(P(R(**.....d/f/N1P1f2h2t2$a$7$$a$7$$a$7$t222 3 3T4V44Z7\7l899l:;;<<=>=>>BBCCEEE$a$7$$a$7$$a$7$E>FGGGHHLLRMTM`MtMvMHNJNOOQQQFRSSST.UUbV$a$7$$a$7$bVdVpVVVWW>Y@YYY[[[[[\\\&]`]]](^^^_0_l_$a$7$$a$7$l__T`V`aaDbhbjb8c:cLdNd\ddd`ebeeeZf\f^f`fbfdfff$a$$a$7$$a$7$$a$7$ffhff0ggVhXhZh\h^h`hbhdhfhhhjhlhnhthvh$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$0. A!"#$2P1h0p3P(20Root Entry F CompObjjOle 1Table9 SummaryInformation(0WordDocument 2DocumentSummaryInformation84t