logo Mapotip

Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Lukavice

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obec Lukavice
  Lukavice 47
  789 01 Zábřeh
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obec Lukavice
  Lukavice 47
  789 01 Zábřeh
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 7:30 - 17:00
  Středa 7:30 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla
  583 444 151, 583 444 313
 • 4.5 Čísla faxu
  ----
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  http://lukavicenamorave.cz/
 • 4.7 Adresa e-podatelny
  ou.lukavice@seznam.cz
 • 4.8 Další elektronické adresy
  ou.lukavice@seznam.cz
 • 4.9 ID datové schránky obec
  ug4asa2

 

5. Případné platby lze poukázat na účet
1905640349/0800 (ČS Zábřeh)

6. IČ
00302961

7. DIČ
CZ00302961

8. Rozpočet
Rozpočet

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Lukavice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

·        na úřední desce

·        na internetové úřední desce na adrese: http://www.lukavicenamorave.cz/uredni-deska

·        informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

osobně na Obecním úřadě v Lukavici v úředních dnech a v úředních hodinách:

telefonicky na tel. č.: 583 444 151, 583444313

Písemně

na adrese: Lukavice 47

Elektronickou poštou

e-mail: ou.lukavice@seznam.cz

(v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

·        utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

·        obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

·        skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

·        skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

 

10. Příjem stížností a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Lukavice 47

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: ou.lukavice@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

 

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce, starosta nebo tajemník.
Proti rozhodnutí oddělení a strážníků obecní policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Olomouc.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

 

12. Formuláře
Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na Portále veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy
Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Lukavici poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

18. Poskytnuté informace
Poskytnuté informace